Публикации

  • Фото: ФЕС Скопје

Најнови Публикации

15.10.2019 | Одржливост и безбедност | Публикации, News

Критична Инфраструктура - Концепт и безбедносни предизвици

На конференцијата која се одржa на 02.10.2019 година во хотелот Александар Палас во Скопје се дискутираа сите аспекти поврзани со заштитата на критичната инфраструктура, со цел да се иницираат активности за креирање на стратегија и носење на закон за заштита на критичната инфраструктура.


повеќе

09.04.2019 | Публикации, Настани

Предизвици

ПОСТ - ПРЕСПАНСКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПРЕДИЗБОРНА ЕВРОПА


повеќе

Најнови Публикации

Kako da sozdadete i dizajnirate uspešna sodržina na socijalnite mediumi

Bojan Kordalov, Toše Zafirov, Milutin Ristecki, Vojkan Krstevski. - Skopje : Friedrich Ebert Stiftung, avgust 2014<
Skopje, 2016

преземи публикација (2,2 MB PDF-File)


Youth study Macedonia 2013

Friedrich-Ebert-Stiftung, Institut za Sociološki i Političko pravni Istražuvanja. - Skopje : Friedrich-Ebert-Stiftung, Skopje Office, 2013<
Skopje, 2018

преземи публикација (10 MB, PDF-File)


International Conference on European Integration

Out of the crisis: EU economic and social policies reconsidered

Eight Annual Conference on European Integration
Skopje, 2016

преземи публикација (4,3 MB PDF-File)


Partneri vo mir i prevencija regionalna stabilnost preku čovekova bezbednost

odvrani tekstovi od konferencii za prevencija i čovekova bezbednost 2005 - 2007
Skopje, 2008, 2009

оди кон публикациј (1,1 MB PDF-File)


Podelba na vlasta i sproveduvanje na Ohridskiot ramkoven dogovor

[Izd.: Fondacija Fridrich Ebert, Kancelarija Skopje]. - Skopje, 2008<
Skopje, 2008, 2009, 978-9989-109-47-8

оди кон публикациј (1,6 MB PDF-File)


Ndarja e pushtetit dhe zbatimi i marrëvshjes kornizë zë Ohrit

[Botues: Friedrich-Ebert-Stiftung, Zyra Shkup - Maqedoni]. - Shkup, 2008<
Skopje, 2008, 2009, 978-9989-109-47-8

оди кон публикациј (750 KB, PDF-File)


Spasov, ́Gorǵi

Socialdemokratjatijata denes

10-te odrednici
Skopje, 2008, 2009

преземи публикација (3 MB, PDF-File)


Spasov, ́Gorǵi

Razvojot na socialdemokratjata

kus istoriski pregled
Skopje, 2008, 2009

преземи публикација (1,2 MB PDF-File)


Vramuvanje nova socijalna politika

akteri, dimenzii i reformi
Skopje, 2008, 2009

преземи публикација (2 MB, PDF-File)


Reframing social policy

actors, dimensions and reforms
Skopje, 2008, 2009

оди кон публикациј (1,2 MB PDF-File)


Фондација Фридрих Еберт Скопје

Бул. 8-ми септември 2/2-5
(Зградата на Гранд Плаза), 
1000 Скопје, 
Северна Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


назад на почеток